Open Access iconOpen Access

PROCEEDINGS

crossmark

Hydrogels with Brain Tissue-Like Mechanical Properties in Complex Environments

Jingyu Wang1,#, Yongrou Zhang4,#, Zuyue Lei1, Junqi Wang1, Yangming Zhao1, Taolin Sun3,*, Zhenyu Jiang1, Licheng Zhou1, Zejia Liu1, Yiping Liu1, Bao Yang1, Liqun Tang1,2,*

1 School of Civil Engineering and Transportation, South China University of Technology, No.381, Wushan Road, Guangzhou, 510641, China
2 State Key Laboratory of Subtropical Building Science, South China University of Technology, No.381, Wushan Road, Guangzhou, 510641, China
3 School of Emergent Soft Matter, South China University of Technology, No.381, Wushan Road, Guangzhou, 510641, China
4 Department of Applied Mechanics and Engineering, School of Aeronautics and Astronautics, Sun Yat-sen University, No.135, Xingangxi Road, Guangzhou 510275, China

* Corresponding Authors: Liqun Tang. Email: email; Taolin Sun. Email: email.
# Co-first Author

TSP_ICCES_8829.pdf

  • 302

    View

  • 191

    Download

  • 0

    Like

Share Link