Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Visualization Research and Application of Water Quality Monitoring Data Based on ECharts

Yifu Sheng1, Weida Chen, Huan Wen1, Haijun Lin1, Jianjun Zhang1, *

1 College of Engineering and Design, Hunan Normal University, Changsha, China.
2 Zhaoyin Network Technology (Shenzhen) Co., Ltd., Shenzhen, China.

* Corresponding Author: Jianjun Zhang. Email: email.

TSP_JBD_1001.pdf

  • 3419

    View

  • 2653

    Download

  • 4

    Like

Share Link