Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Application of Quicksort Algorithm in Information Retrieval

Jiajun Xie1, Zuyan Li1, Han Wu1, Linhan Li2, Bin Pan1, Peng Guo3,Guang Sun1,*

1 Hunan University of Finance and Economics, Changsha, 410205, China
2 Changjun Meixihu Middle School, Changsha, 410205, China
3 University Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, 999004, Malaysia

* Corresponding Author:Guang Sun. Email: email

TSP_JBD_17017.pdf

  • 1484

    View

  • 1199

    Download

  • 0

    Like

Share Link