Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Realization of Mobile Augmented Reality System Based on Image Recognition

Shanshan Liu1, Yukun Cao1, Lu Gao1, Jian Xu1,2,*, Wu Zeng1,2

1 Wuhan Polytechnic University, Wuhan, 430023, China
2 Nanjing Crystal Technology Co., Ltd., Nanjing, 210039, China

* Corresponding Author: Jian Xu. Email: email

TSP_JIHPP_17254.pdf

  • 1512

    View

  • 1087

    Download

  • 0

    Like

Share Link