Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Silk Fibroin-Based Hydrogel for Multifunctional Wearable Sensors

Yiming Zhao1,2, Hongsheng Zhao3, Zhili Wei4, Jie Yuan1, Jie Jian1, Fankai Kong1, Haojiang Xie1, Xingliang Xiong1,2,*

1 College of Medical Informatics, Chongqing Medical University, Chongqing, 400016, China
2 Medical Data Science Academy, Chongqing Medical University, Chongqing, 400016, China
3 Communication and Information Center of Ministry of Emergency Management, Beijing, 100013, China
4 The Ministry of Education Key Laboratory of Laboratory Medical Diagnostics, The College of Laboratory Medicine, Chongqing Medical University, Chongqing, 400016, China

* Corresponding Author: Xingliang Xiong. Email: email

TSP_JRM_19721.pdf

  • 2658

    View

  • 1154

    Download

  • 0

    Like

Share Link