Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Overexpression of Pyruvate Dehydrogenase E1a Subunit Inhibits Warburg Effect and Induces Cell Apoptosis Through Mitochondria-Mediated Pathway in Hepatocellular Carcinoma

Jihong Sun*†1, Jingjing Li†1, Zhixian Guo, Lu Sun†‡, Chenghui Juan§, Yubing Zhou, Hongli Gu, Yan Yu, Qiuyue Hu, Quancheng’ Kan, Zujiang Yu

* Department of Internal Medicine, The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou, P.R. China
† Department of Infectious Disease, The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou, P.R. China
‡ Department of Gastroenterology, The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou, P.R. China
§ Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery, The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou, P.R. China
¶ Department of Pharmacy, The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou, P.R. China

TSP_OR_96504018.pdf

  • 588

    View

  • 453

    Download

  • 0

    Like

Share Link