Open Access iconOpen Access

ARTICLE

The Influence of ASP Flooding on Reservoir Formation Sensitivity

Duan Xiang-gang1,2,3, Hou Ji-rui1,2,3, Liu Hui1,2,3, Yin Zhong-min4, Tang Yong-qiang1,2,3, Su Wei1,2,3

1 EOR institute of China university of petroleum Beijing 102249.
2 Key laboratory of Enhanced Oil Recovery, CNPC Beijing 102249.
3 Key Laboratory of petroleum Engineering, Ministry of Education, Beijing, 102249.
4 No. 2 Oil Production Site, Daqing Oilfields Co. Ltd.

TSP_SL_131.pdf

  • 408

    View

  • 398

    Download

  • 0

    Like

Share Link