Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

A Client Selection Method Based on Loss Function Optimization for Federated Learning

Yan Zeng1,2,3, Siyuan Teng1, Tian Xiang4,*, Jilin Zhang1,2,3, Yuankai Mu5, Yongjian Ren1,2,3,*, Jian Wan1,2,3

1 School of Computer Science and Technology, Hangzhou Dianzi University, Hangzhou, 310018, China
2 Key Laboratory of Complex System Modeling and Simulation, Ministry of Education, Hangzhou, 310018, China
3 Zhejiang Engineering Research Center of Data Security Governance, Hangzhou, 310018, China
4 Intelligent Robotics Research Center, Zhejiang Lab, Hangzhou, 311100, China
5 HDU-ITMO Joint Institute, Hangzhou Dianzi University, Hangzhou, 310018, China

* Corresponding Authors: Tian Xiang. Email: email; Yongjian Ren. Email: email

TSP_CMES_27226.pdf

  • 845

    View

  • 543

    Download

  • 0

    Like

Share Link