Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Transductive Transfer Dictionary Learning Algorithm for Remote Sensing Image Classification

Jiaqun Zhu1, Hongda Chen2, Yiqing Fan1, Tongguang Ni1,2,*

1 Aliyun School of Big Data, Changzhou University, Changzhou, 213164, China
2 Hua Lookeng Honors College, Changzhou University, Changzhou, 213164, China

* Corresponding Author: Tongguang Ni. Email: email

TSP_CMES_27709.pdf

  • 1157

    View

  • 370

    Download

  • 0

    Like

Share Link