Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Toward Improved Accuracy in Quasi-Static Elastography Using Deep Learning

Yue Mei1,2,3, Jianwei Deng1,2, Dongmei Zhao1,2, Changjiang Xiao1,2, Tianhang Wang4, Li Dong5, Xuefeng Zhu1,6,*

1 Department of Engineering Mechanics, State Key Laboratory of Structural Analysis for Industrial Equipment, Dalian University of Technology, Dalian, 116023, China
2 International Research Center for Computational Mechanics, Dalian University of Technology, Dalian, 116023, China
3 DUT-BSU Joint Institute, Dalian University of Technology, Dalian, 116023, China
4 Department of Automotive Engineering, Tongji University, Shanghai, 201804, China
5 Amazon.com, Seattle, WA, 98109, USA
6 School of Automotive Engineering, Dalian University of Technology, Dalian, 116023, China

* Corresponding Author: Xuefeng Zhu. Email: email

TSP_CMES_43810.pdf

  • 232

    View

  • 172

    Download

  • 0

    Like

Share Link