Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Decoupling Algorithms for the Gravitational Wave Spacecraft

Xue Wang1,2, Weizhou Zhu1,2, Zhao Cui2,3, Xingguang Qian2,3, Jinke Yang1,2, Jianjun Jia1,2,*, Yikun Wang2,3,*

1 Key Laboratory of Space Active Opto-Electronics Technology, Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai, 200083, China
2 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100049, China
3 Key Laboratory of Gravitational Wave Precision Measurement of Zhejiang Province, Hangzhou Institute for Advanced Study, Hangzhou, 310024, China

* Corresponding Authors: Jianjun Jia. Email: email; Yikun Wang. Email: email

TSP_CMES_48804.pdf

  • 141

    View

  • 153

    Download

  • 0

    Like

Share Link