Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Should we continue breastfeeding after SARS-CoV-2 infection or mRNA vaccination?

FEI CHEN1,*, CHUN LUAN1, ZICHUN WEI1, DECHEN CAI1, ZHIWEN CUI1, YUYANG LI1, HAO WU2, XIAOXIA ZHANG1, XIAOLI WU2

1 Jining Medical University, Jining, 272000, China
2 Dongping County People’s Hospital, Tai-an, 271500, China

* Address correspondence to: Fei Chen, email

TSP_BIOCELL_19868.pdf

  • 1865

    View

  • 1058

    Download

  • 0

    Like

Share Link