Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Immune checkpoint receptors and their ligands on CD8 T cells and myeloma cells in extramedullary multiple myeloma

XIAN ZHANG1, ZHUANG ZHOU2, JUNZHE WANG1, MENGMENG HAN1, HAN LIU1, MEIRONG ZANG1, JIANNING LIU1, JIAPEI LU1, JINQIAO ZHANG1, GUOCHUAN ZHANG2,*, LIXIA SUN1,#,*

1 Department of Hematology, Third Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, 050051, China
2 Department of Bone and Soft Tissue Oncology, Third Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, 050051, China

* Corresponding Authors: GUOCHUAN ZHANG. Email: email; LIXIA SUN. Email: email

TSP_BIOCELL_46640.pdf

  • 420

    View

  • 142

    Download

  • 0

    Like

Share Link