Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Anemarsaponin B mitigates acute pancreatitis damage in mice through apoptosis reduction and MAPK pathway modulation

YI HU1,#, ZHONGYANG REN2,#, ZHENGZHONG ZHAO1, YONGJIA HUANG3, WANTING HUANG3, JIE LIU3,*, LING DING3,*

1 Gastroenterology Department, Chongqing University Jiangjin Hospital, Jiangjin Central Hosptial of Chongqing, Chongqing, China
2 Surgical Department, Chongqing Jiangjin District Hospital of Chinese Medicine, Chongqing, China
3 Pharmacy Department, Chongqing University Jiangjin Hospital, Jiangjin Central Hosptial of Chongqing, Chongqing, China

* Corresponding Authors: JIE LIU. Email: email; LING DING. Email: email
# These authors Yi Hu and Zhongyang Ren contributed equally to this work

TSP_BIOCELL_49140.pdf

  • 333

    View

  • 160

    Download

  • 0

    Like

Share Link