Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

LA-D-B1, a novel Abemaciclib derivative, exerts anti-breast cancer effects through CDK4/6

LING MA1,#, ZIRUI JIANG1,#, XIAO HOU1, YUTING XU1, ZIYUN CHEN1, SIYI ZHANG1, HANXUE LI1, SHAOJIE MA1, GENG ZHANG2, XIUJUN WANG1,*, JING JI1,*

1 Jiangsu Key Laboratory of Marine Pharmaceutical Compound Screening, College of Pharmacy, Jiangsu Ocean University, Lianyungang, 222000, China
2 School of Medicine, Xiamen University, Xiamen, 361102, China

* Corresponding Authors: XIUJUN WANG. Email: email; JING JI. Email: email
# Ling Ma and Zirui Jiang are co-first authors and contributed equally to this paper

TSP_BIOCELL_50868.pdf

  • 300

    View

  • 175

    Download

  • 0

    Like

Share Link