Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Maternal Vascular Dysfunction in Congenital Heart Defects

Yanli Liu1,2, Fengzhen Han2, Jian Zhuang4, Yanqiu Ou4, Yanji Qu5, Yanyan Lin2, Weina Zhang2, Haiping Wang3,*, Liping Huang1,*

1 Department of Obstetrics and Gynecology, Nanfang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou, 510515, China
2 Department of Obstetrics and Gynecology, Guangdong Provincial People’s Hospital (Guangdong Academy of Medical Sciences), Southern Medical University, Guangzhou, 510080, China
3 Prenatal Diagnosis Centre, Guangdong Provincial People’s Hospital (Guangdong Academy of Medical Sciences), Southern Medical University, Guangzhou, 510080, China
4 Department of Cardiovascular Surgery, Guangdong Cardiovascular Institute, Guangdong Provincial People’s Hospital (Guangdong Academy of Medical Sciences), Southern Medical University, Guangzhou, 510080, China
5 Global Health Research Center, Guangdong Cardiovascular Institute, Guangdong Provincial People’s Hospital (Guangdong Academy of Medical Sciences), Southern Medical University, Guangzhou, 510080, China

* Corresponding Authors: Haiping Wang. Email: email; Liping Huang. Email: email

TSP_CHD_30511.pdf

  • 266

    View

  • 273

    Download

  • 2

    Like

Share Link