Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

CHDTEPDB: Transcriptome Expression Profile Database and Interactive Analysis Platform for Congenital Heart Disease

Ziguang Song1,2, Jiangbo Yu1, Mengmeng Wang3, Weitao Shen4, Chengcheng Wang1, Tianyi Lu1, Gaojun Shan1, Guo Dong1, Yiru Wang1, Jiyi Zhao1,*

1 The First Department of Cardiology, The First Affiliated Hospital of Harbin Medical University, Harbin, 150001, China
2 Central Laboratory, The First Affiliated Hospital of Harbin Medical University, Harbin, 150001, China
3 Oncology Ward 2, Beidahuang Industry Group General Hospital (Heilongjiang Second Cancer Hospital), Harbin, 150001, China
4 Research and Development Department, Hangzhou Mugu Technology Co., Ltd., Hangzhou, 311113, China

* Corresponding Author: Jiyi Zhao. Email: email

TSP_CHD_48081.pdf

  • 434

    View

  • 235

    Download

  • 0

    Like

Share Link