Open Access iconOpen Access

REVIEW

crossmark

Machine Learning-Based Intelligent Auscultation Techniques in Congenital Heart Disease: Application and Development

Yang Wang#, Xun Yang#, Mingtang Ye, Yuhang Zhao, Runsen Chen, Min Da, Zhiqi Wang, Xuming Mo, Jirong Qi*

Department of Cardiothoracic Surgery, Children’s Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing, China

* Corresponding Author: Jirong Qi. Email: email

TSP_CHD_48314.pdf

  • 390

    View

  • 140

    Download

  • 0

    Like

Share Link