Open Access iconOpen Access

ARTICLE

A Weighted Threshold Secret Sharing Scheme for Remote Sensing Images Based on Chinese Remainder Theorem

Qi He1, Shui Yu2, Huifang Xu3,*, Jia Liu4, Dongmei Huang5, Guohua Liu6, Fangqin Xu3, Yanling Du1

Shanghai Ocean University, Shanghai, 201306, China.
Deakin University, 221 Burwood HWY, Burwood, VIC 3125, Australia .
Shanghai Jian Qiao University, Shanghai, 201306, China.
Yanshan University, Hebei, 066004, China.
Electric Power University, Shanghai, 200090, China.
Donghua University, Shanghai, 200051, China.

* Corresponding Author: Huifang Xu. Email: email.

TSP_CMC_3703.pdf

  • 2889

    View

  • 1243

    Download

  • 0

    Like

Share Link