Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Gait Recognition via Cross Walking Condition Constraint

Runsheng Wang1, Hefei Ling1,*, Ping Li1, Yuxuan Shi1, Lei Wu1, Jialie Shen2

1 HuaZhong University of Science and Technology, Wuhan, 430074, China
2 Queen’s University, Belfast, BT7 1NN, UK

* Corresponding Author: Hefei Ling. Email:

TSP_CMC_17275.pdf

  • 1792

    View

  • 1285

    Download

  • 0

    Like

Share Link