Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Improved Key Node Recognition Method of Social Network Based on PageRank Algorithm

Lei Hong1, Yiji Qian1,*, Chaofan Gong2, Yurui Zhang1, Xin Zhou3

1 Jiangsu Police Institute, Nanjing, 210000, China
2 Nanjing Police Station, Nanjing, 210000, China
3 System Consulting Pty Ltd., Sydney, 201101, Australia

* Corresponding Author: Yiji Qian. Email: email

TSP_CMC_29180.pdf

  • 856

    View

  • 499

    Download

  • 0

    Like

Share Link