Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Combing Type-Aware Attention and Graph Convolutional Networks for Event Detection

Kun Ding1, Lu Xu2, Ming Liu1, Xiaoxiong Zhang1, Liu Liu1, Daojian Zeng2,*, Yuting Liu1,3, Chen Jin4

1 The Sixty-Third Research Institute, National University of Defense Technology, Nanjing, 210007, China
2 Hunan Normal University, Changsha, 410000, China
3 School of Computer & Software, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing, 210044, China
4 School of Computer Science, University of Manchester, Manchester, M13 9PL, UK

* Corresponding Author: Daojian Zeng. Email: email

TSP_CMC_31052.pdf

  • 758

    View

  • 567

    Download

  • 0

    Like

Share Link