Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

A COVID-19 Detection Model Based on Convolutional Neural Network and Residual Learning

Bo Wang1,*, Yongxin Zhang1, Shihui Ji2, Binbin Zhang1, Xiangyu Wang1, Jiyong Zhang1

1 Luoyang Normal University, Luoyang, 471934, China
2 Southwest Jiaotong University, Chengdu, 611756, China

* Corresponding Author: Bo Wang. Email: email

TSP_CMC_36754.pdf

  • 672

    View

  • 459

    Download

  • 0

    Like

Share Link