Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Identification of Rice Leaf Disease Using Improved ShuffleNet V2

Yang Zhou, Chunjiao Fu, Yuting Zhai, Jian Li, Ziqi Jin, Yanlei Xu*

College of Information and Technology, Jilin Agricultural University, Changchun, 130118, China

* Corresponding Author: Yanlei Xu. Email: email

TSP_CMC_38446.pdf

  • 1013

    View

  • 501

    Download

  • 1

    Like

Share Link