Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Analysis and Application of the Spatio-Temporal Feature in Wind Power Prediction

Ruiguo Yu1,2, Zhiqiang Liu1,2, Jianrong Wang1,3, Mankun Zhao1,2, Jie Gao1,3, Mei Yu1,3,*

1 School of Computer Science and Technology, Tianjin University, Tianjin 300350, China
{rgyu; tjubeisong; wjr; zmk; gaojie; yumei}@tju.edu.cn
2 Tianjin Key Laboratory of Cognitive Computing and Application, Tianjin 300350, China
3 Tianjin Key Laboratory of Advanced Networking, Tianjin 300350, China

* Corresponding Author: E-mail: email

TSP_CSSE_267.pdf

  • 1229

    View

  • 1004

    Download

  • 0

    Like

Share Link