Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Mechanical-Hydraulic Co-Simulation of Full Hydraulic Articulated Steering System

Jiayi Wang, Xinhui Liu, Jinshi Chen*, Tongjian Wang, Xin Wang

School of Mechanical and Aerospace Engineering, Jilin University, Changchun, 130022, China

* Corresponding Author: Jinshi Chen. Email: email

TSP_CSSE_14011.pdf

  • 1556

    View

  • 1335

    Download

  • 1

    Like

Share Link