Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

A Cementing Technology for Shale Oil Horizontal Wells

Yudong Tian1,2, Gonghui Liu1, Yue Qi1,2,*, Jun Li1,3, Yan Xi1,4, Wei Lian1,3, Xiaojie Bai2, Penglin Liu1, Xiaoguang Geng2

1 College of Petroleum Engineering, China University of Petroleum-Beijing, Beijing, 102249, China
2 CNPC Drilling Engineering Technology Research Institute of Daqing Drilling Engineering Company, Daqing, 163413, China
3 College of Petroleum, China University of Petroleum-Beijing at Karamay, Karamay, 834000, China
4 College of Architectural Engineering, Beijing University of Technology, Beijing, 101124, China

* Corresponding Author: Yue Qi. Email: email

TSP_FDMP_28805.pdf

  • 423

    View

  • 220

    Download

  • 0

    Like

Share Link