Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Tubing Dimension Optimization for the Development of an Offshore Gasfield

Donglei Jiang1, Heng Wang1, Huan Diao1, Tan Xiao1, Yi Yu1, Chunmin Zeng1, Rui Zhang2,*, Qi Huang2, Mingbo Wang2

1 Zhanjiang Branch Company, CNOOC, Zhanjiang, 524057, China
2 School of Petroleum Engineering, China University of Petroleum (East China), Qingdao, 266580, China

* Corresponding Author: Rui Zhang. Email: email

TSP_FDMP_20221.pdf

  • 1046

    View

  • 557

    Download

  • 0

    Like

Share Link