Open Access iconOpen Access

ARTICLE

THERMAL TOPOLOGY OPTIMIZATION DESIGN OF SPINDLE STRUCTURE WITH A HYBRID CELLULAR AUTOMATON METHOD

Xiaolei Denga,b,c,*, Jin Wangd , Hongcheng Shena, Jinyu Zhoua, Jianchen Wanga,c, Changxiong Xiea, Jianzhong Fub

a Key Laboratory of Air-driven Equipment Technology of Zhejiang Province, Quzhou University, Quzhou 324000, China
b Key Laboratory of 3D Printing Process and Equipment of Zhejiang Province, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang, 310027, China
c Zhejiang Yonglida CNC Technology Co., Ltd., Quzhou 324000, China
d College of Engineering, Southwest Petroleum University, Nanchong, Sichuan, 637800, China

* Corresponding Author: Email: email

TSP_FHMT_13.pdf

  • 364

    View

  • 206

    Download

  • 0

    Like

Share Link