Open Access iconOpen Access

ARTICLE

The Virtual Prototype Model Simulation on the Steady-state Machine Performance

Huanyu Zhao, Guoqiang Wang, Shuai Wang, Ruipeng Yang, He Tian, Qiushi Bi

College of Mechanical Science and Engineering, Jilin University, Changchun, P.R. China

* Corresponding Author: Qiushi Bi, email

TSP_IASC_100000025.pdf

  • 1030

    View

  • 798

    Download

  • 0

    Like

Share Link