Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Point Cloud Based Semantic Segmentation Method for Unmanned Shuttle Bus

Sidong Wu, Cuiping Duan, Bufan Ren, Liuquan Ren, Tao Jiang, Jianying Yuan*, Jiajia Liu, Dequan Guo

School of Automation, Chengdu University of Information Technology, Chengdu, 610225, China

* Corresponding Author: Jianying Yuan. Email: email

TSP_IASC_38948.pdf

  • 492

    View

  • 125441

    Download

  • 0

    Like

Share Link