Open Access iconOpen Access

ABSTRACT

New Development of Residual Stress Measurement

Xue Feng Yao, Yin Ji Ma, Wen Feng Hao, Yu Chao Ke, Dai Ning Fang

TSP_ICCES_51.pdf

  • 1104

    View

  • 789

    Download

  • 0

    Like

Share Link