Open Access iconOpen Access

PROCEEDINGS

crossmark

Damage Evaluation of Building Surface via Novel Deep Learning Framework

Shan Xu1,*, Huadu Tang1, Ding Wang1, Ruiguang Zhu1, Liwei Wang1, Shengwang Hao1

1 School of Civil Engineering & Mechanics, Yanshan University, Qinhuangdao, 066004, China

* Corresponding Author: Shan Xu. Email: email

TSP_ICCES_9930.pdf

  • 84

    View

  • 70

    Download

  • 0

    Like

Share Link