Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Vehicle Target Detection Method Based on Improved SSD Model

Guanghui Yu1, Honghui Fan1, Hongyan Zhou1, Tao Wu1, Hongjin Zhu1, *

1 College of Computer Engineering, Jiangsu University of Technology, Changzhou, 213001, China.

* Corresponding Author: Hongjin Zhu. Email: email.

TSP_JAI_10501.pdf

  • 2697

    View

  • 1712

    Download

  • 2

    Like

Share Link