Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

An Entropy-Based Model for Recommendation of Taxis’ Cruising Route

Yizhi Liu1, 2, Xuesong Wang1, 2, Jianxun Liu1, 2, *, Zhuhua Liao1, 2, Yijiang Zhao1, 2, Jianjun Wang1, 2

1 School of Computer Science and Engineering, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan, 411201, China.
2 Key Laboratory of Knowledge Processing and Networked Manufacturing in Hunan Province, Xiangtan, 411201, China.

* Corresponding Author: Jianxun Liu. Email: email.

TSP_JAI_10620.pdf

  • 2694

    View

  • 1550

    Download

  • 0

    Like

Share Link