Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Gender Forecast Based on the Information about People Who Violated Traffic Principle

Rui Li1, Guang Sun1,*, Jingyi He1, Ying Jiang1, Rui Sun1, Haixia Li1, Peng Guo1,2, Jianjun Zhang3

1 Hunan University of Finance and Economics, Changsha, China
2 University Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Malaysia
3 Hunan Normal University, Changsha, China

* Corresponding Author: Guang Sun. Email: email

TSP_JIOT_9868.pdf

  • 1865

    View

  • 1219

    Download

  • 2

    Like

Share Link