Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Magnetic Wakame-Based Biochar/Ni Composites with Enhanced Adsorption Performance for Diesel

Hua Jing1, Shiyao Lu1, Lili Ji1,*, Shijie Li1, Baikang Zhu2, Jian Guo3, Jiaxing Sun1, Lu Cai4, Yaning Wang1

1 National Marine Facilities Aquaculture Engineering Technology Research Center, Zhejiang Ocean University, Zhoushan, 316022, China
2 College of Petrochemical Engineering and Environment, Zhejiang Ocean University, Zhejiang Ocean University, Zhoushan, 316022, China
3 College of Food and Medical, Zhejiang Ocean University, Zhoushan, 316022, China
4 Institute of Ocean Higher Education, Zhejiang Ocean University, Zhoushan, 316022, China

* Corresponding Author: Lili Ji. Email: email

TSP_JRM_20215.pdf

  • 2509

    View

  • 1439

    Download

  • 0

    Like

Share Link