Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Dynamic Mechanical and Chemorheology Analysis for the Blended Epoxy System with Polyurethane Modified Resin

Xue Xin1,#, Yu Rong1,#, Linping Su1, Zhengmei Qiu1, Chenjun Yang1, Ming Liang1,*, Ping Ji2, Guoqiang Zhong3, Zhanyong Yao1,*

1 School of Qilu Transportation, Shandong University, Jinan, 250002, China
2 Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd., Jinan, 250014, China
3 Shandong Provincial Communications Planning and Design Institute Group Co., Ltd., Jinan, 250031, China

* Corresponding Authors: Ming Liang. Email: email; Zhanyong Yao. Email: email

TSP_JRM_18021.pdf

  • 1855

    View

  • 1134

    Download

  • 0

    Like

Share Link