Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Preparation and Study of Borosilicate Foam Glass with High Thermal Insulation and Mechanical Strength

Yiwen Zhang1, Jianjun Xie1,*, Minghui Sun1, Shaolong Wang1, Tengfei Xu2,3, Yonggen Xu2,3, Xiaoqing Ding2,3, Ying Shi1, Lei Zhang1

1 School of Material Science and Engineering, Shanghai University, Shanghai, China
2 Huichang New Material Co., Ltd., Xuancheng, China
3 Changda Thermal Insulation Technology Co., Ltd., Xuancheng, China

* Corresponding Author: Jianjun Xie. Email: email

TSP_JRM_25127.pdf

  • 1140

    View

  • 446

    Download

  • 1

    Like

Share Link