Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Discrete Element Simulation of Asphalt Pavement Milling Process to Improve the Utilization of Milled Old Mixture

Jianmin Wu*, Bingbing Zhang, Chunsheng Wu, Zhiqiang Shu, Shaoqing Li, Jianqi Yang

Highway School, Chang’an University, Xi’an, 710000, China

* Corresponding Author: Jianmin Wu. Email: email

TSP_JRM_14304.pdf

  • 2419

    View

  • 1389

    Download

  • 0

    Like

Share Link