Open Access iconOpen Access

REVIEW

crossmark

Gene Editing in Non-Small Cell Lung Cancer: Current Application and Future Perspective

Hangxing Wang1,#, Jingyun Fang1,#, Yujiao Wang2,#, Shuo Li2, Zirui Wang2, Wei He2, Nan Wang1, Shuang Luo1, Huimei Zou3,*, Fan Zhang4,5,*

1 Clinical Medical College, Guizhou Medical University, Guiyang, 550004, China
2 Second Clinical Medical College of Lanzhou University, Lanzhou, 730000, China
3 School of Nursing, Guizhou Medical University, Guiyang, 550025, China
4 Department of Pathophysiology, Guizhou Medical University, Guiyang, 550025, China
5 Guizhou Provincial Key Laboratory of Pathogenesis and Drug Research on Common Chronic Diseases, Guizhou Medical University, Guiyang, 550025, China

* Corresponding Authors: Huimei Zou. Email: email; Fan Zhang. Email: email

TSP_ONCOLOGIE_21863.pdf

  • 1567

    View

  • 714

    Download

  • 0

    Like

Share Link