Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Clinical Characteristics and Molecular Patterns of RET-Rearranged Lung Cancer in Chinese Patients

Kai Zhang*, Huajun Chen, Ye Wang, Lin Yang§, Chengzhi Zhou, Weiqiang Yin#, Guangsuo Wang§, Xinru Mao**, Jianxing Xiang**, Bing Li**, Tengfei Zhang**, Shihong Fei*

* Cancer Center, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, P.R. China
† Guangdong Lung Cancer Institute, Guangdong General Hospital and Guangdong Academy of Medical Sciences, Guangzhou, Guangdong, P.R. China
‡ Department of Respiratory Medicine, West China Hospital, Chengdu, Sichuan, P.R. China § Department of Thoracic Surgery, Shenzhen People’s Hospital, Second Clinical Medical College of Jinan University, Shenzhen, Guangdong, P.R. China ¶ State Key Laboratory of Respiratory Diseases, The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University, Guangzhou, Guangdong, P.R. China
# Department of Thoracic Surgery, The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University, Guangzhou, Guangdong, P.R. China
** Burning Rock Biotech, Guangzhou, Guangdong, P.R. China

TSP_OR_96504018.pdf

  • 561

    View

  • 373

    Download

  • 0

    Like

Share Link