Open Access iconOpen Access

ARTICLE

RAS-Responsive Element-Binding Protein 1 Blocks the Granulocytic Differentiation of Myeloid Leukemia Cells

Juanjuan Yao*, Liang Zhong, Pengqiang Zhong*, Dongdong Liu, Zhen Yuan, Junmei Liu*, Shifei Yao*, Yi Zhao*, Min Chen*, Lianwen Li*, Lu Liu, Beizhong Liu*†

* Central Laboratory of Yong Chuan Hospital, Chongqing Medical University, Chongqing, P.R. China
† Key Laboratory of Laboratory Medical Diagnostics, Ministry of Education, Department of Laboratory Medicine, Chongqing Medical University, Chongqing, P.R. China

TSP_OR_96504018.pdf

  • 764

    View

  • 456

    Download

  • 0

    Like

Share Link