Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Efficacy and Safety of Drug-Eluting Beads Transarterial Chemoembolization by CalliSpheres® in 275 Hepatocellular Carcinoma Patients: Results From the Chinese CalliSpheres® Transarterial Chemoembolization in Liver Cancer (CTILC) Study

Junhui Sun*1, Guanhui Zhou*1, Xiaoxi Xie, Wenjiang Gu, Jing Huang§, Dedong Zhu, Wenhao Hu#, Qinming Hou**, Changsheng Shi††, Tiefeng Li‡‡ , Xin Zhang§§, Wenbin Ji¶¶, Shihong Ying§§, Zhiyi Peng§§, Jian Zhou##, Zhihai Yu***, Jiansong Ji†††, Haijun Du‡‡‡, Xiaohua Guo§§§, Jian Fang¶¶¶, Jun Han###, Huanhai Xu****, Zhichao Sun††††, Wenqiang Yu‡‡‡‡, Guoliang Shao§§§§, Xia Wu¶¶¶¶ ,Hongjie Hu¶¶¶¶ , Ling Li#, Jiaping Zheng§§§§, Jun Luo§§§§, Yutang Chen§§§§, Guohong Cao####, Tingyang Hu‡‡‡‡

* Hepatobiliary and Pancreatic Interventional Treatment Center, Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, The First Affiliated Hospital, College of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, P.R. China
† Interventional Center, Xinchang People’s Hospital, Shaoxing, P.R. China
‡ Department of Intervention, Jiaxing Second Hospital, Jiaxing, P.R. China
§ Department of Hepatobiliary Surgery, Ningbo Medical Center, Lihuili Eastern Hospital, Ningbo, P.R. China
¶ Department of Liver Oncology, Ningbo No. 2 Hospital, Ningbo, P.R. China
# Department of Intervention,The First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University, Wenzhou, P.R. China
** Department of Radiology, Xixi Hospital of Hangzhou, Hangzhou 6th People’s Hospital, Hangzhou, P.R. China
†† Department of Intervention, The Third Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University, Ruian, P.R. China
‡‡ Department of Radiology, Beilun District People’s Hospital of Ningbo, Ningbo, P.R. China
§§ Department of Radiology, The First Affiliated Hospital, College of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, P.R. China
¶¶ Department of Radiology, Taizhou Hospital of Zhejiang Province, Linhai, P.R. China
## Department of Radiology, Hangzhou Cancer Hospital, Hangzhou, P.R. China
*** Department of Vascular and Interventional Radiology, The Affiliated Hospital of Medical College of Ningbo University, Ningbo, P.R. China
††† Department of Radiology, Lishui Central Hospital, Lishui Hospital of Zhejiang University, The Fifth Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University, Lishui, P.R. China
‡‡‡ Department of Intervention, Dong Yang People’s Hospital, Dongyang, P.R. China
§§§ Department of Intervention, Jinhua Central Hospital, Jinhua, P.R. China
¶¶¶ Department of Hepatobiliary Surgery, Quzhou People’s Hospital, Quzhou, P.R. China
### Department of Intervention, Jiaxing First Hospital, Jiaxing, P.R. China
**** Division of Digestive Endoscopy, YueQing City People’s Hospital, Yueqing, P.R. China
†††† Department of Radiology, The First Affiliated Hospital of Zhejiang Chinese Medical University, Hangzhou, P.R. China
‡‡‡‡ Department of Intervention, Zhejiang Provincial People’s Hospital, Hangzhou, P.R. China
§§§§ Department of Intervention, Zhejiang Cancer Hospital, Hangzhou, P.R. China
¶¶¶¶ Department of Radiology, Sir Run Run Shaw Hospital, Zhejiang University College of Medicine, Hangzhou, P.R. China
#### Department of Radiology, Shulan (Hangzhou) Hospital, Zhejiang University International Hospital, Hangzhou, P.R. China

TSP_OR_96504019.pdf

  • 610

    View

  • 405

    Download

  • 0

    Like

Share Link