Open Access iconOpen Access

REVIEW

Sulforaphane: Expected to Become a Novel Antitumor Compound

Geting Wu*1, Yuanliang Yan†‡1, Yangying Zhou§, Yumei Duan*, Shuangshuang Zeng†‡, Xiang Wang†‡, Wei Lin*, Chunlin Ou*, Jianhua Zhou*, Zhijie Xu*‡

* Department of Pathology, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha, P.R. China
† Department of Pharmacy, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha, P.R. China
‡ National Clinical Research Center for Geriatric Disorders, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha, P.R. China
§ Department of Oncology, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha, P.R. China

TSP_OR_96504020.pdf

  • 561

    View

  • 305

    Download

  • 0

    Like

Share Link