Open Access iconOpen Access

ARTICLE

LncRNA WEE2-AS1 knockdown inhibits the proliferation, migration and invasion of glioma cells via regulating miR-29b-2- 5p/TPM3 axis

ZHEN JIA1,2,#, ZHENGTING QIAN1,2,#, YONG TANG2, XIANG LI2, YAN SHI2, HENG XIN1,2, YOUWU FAN1,2,*, HEMING WU2,*

1 Nanjing Medical University, Nanjing, 210000, China
2 Department of Neurosurgery, Nanjing First Hospital, Nanjing Medical University, Nanjing, 210006, China

* Corresponding Authors: Heming Wu, email; Youwu Fan, email
# Zhen Jia and Zhengting Qian contributed equally to this work

TSP_OR_3536.pdf

  • 1332

    View

  • 865

    Download

  • 0

    Like

Share Link