Open Access iconOpen Access

REVIEW

crossmark

Tumor neoantigens: Novel strategies for application of cancer immunotherapy

HANYANG GUAN1,#, YUE WU2,#, LU LI3,#, YABING YANG1, SHENGHUI QIU1, ZHAN ZHAO1, XIAODONG CHU1, JIASHUAI HE1, ZUYANG CHEN1, YIRAN ZHANG1, HUI DING1, JINGHUA PAN1,*, YUNLONG PAN1,*

1 Department of General Surgery, The First Affiliated Hospital of Jinan University, Guangzhou, 510632, China
2 Department of Gynecology, Women’s Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing Maternity and Child Health Care Hospital, Nanjing, 210004, China
3 Department of Gastroenterology, The First Affiliated Hospital of Jinan University, Guangzhou, 510630, China

* Corresponding Authors: JINGHUA PAN. Email: email; YUNLONG PAN. Email: email
# These authors contributed equally to this work

TSP_OR_29924.pdf

  • 1395

    View

  • 519

    Download

  • 1

    Like

Share Link