Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Zyxin promotes hepatocellular carcinoma progression via the activation of AKT/mTOR signaling pathway

TIANYING CAI1,2, JUNJIE BAI1, PENG TAN3, ZHIWEI HUANG1, CHEN LIU1, ZIMING WU1, YONGLANG CHENG1, TONGXI LI1, YIFAN CHEN1, JIAN RUAN4, LIN GAO5, YICHAO DU3,*, WENGUANG FU1,3,*

1 Department of Hepatobiliary Surgery, Affiliated Hospital of Southwest Medical University, Luzhou, 646000, China
2 Biobank, The Affiliated Hospital of Southwest Medical University, Luzhou, 646000, China
3 Academician (Expert) Workstation of Sichuan Province, The Affiliated Hospital of Southwest Medical University, Luzhou, 646000, China
4 Department of Medical Oncology, First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, 310000, China
5 Department of Health Management, The Affiliated Hospital of Southwest Medical University, Luzhou, 646000, China

* Corresponding Authors: YICHAO DU. Email: email; WENGUANG FU. Email: email

TSP_OR_29549.pdf

  • 778

    View

  • 462

    Download

  • 0

    Like

Share Link