Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

GIPC1 promotes tumor growth and migration in gastric cancer via activating PDGFR/PI3K/AKT signaling

TINGTING LI1, WEI ZHONG1, LIU YANG1, ZHIYU ZHAO1, LI WANG1, CONG LIU1, WANYUN LI1, HAIYAN LV2, SHENGYU WANG1, JIANGHUA YAN1, TING WU1,*, GANG SONG1,*, FANGHONG LUO1,*

1 Cancer Research Center, School of Medicine, Xiamen University, Xiamen, 361000, China
2 Department of Pharmacy, Xiamen Mental Health Center, Xiamen Xianyue Hospital, Xiamen, 361000, China

* Corresponding Authors: TING WU. Email: email; GANG SONG. Email: email; FANGHONG LUO. Email: email

TSP_OR_43807.pdf

  • 607

    View

  • 200

    Download

  • 0

    Like

Share Link