Open Access iconOpen Access

REVIEW

crossmark

Genetic Improvement in Juglans mandshurica and Its Uses in China: Current Status and Future Prospects

Shikai Zhang1,2, Wang Zhan3, Heng Zhang1,2, Shuanglin Song3, Xibin Qu3, Jiayi Wang3, Mulualem Tigabu4, Xiang Li1,2, Qinhui Zhang1,2, Minghui Zhao1,2, Huanzhen Liu2,*, Xiyang Zhao1,2,*

1 College of Forestry and Grassland, Jilin Agricultural University, Changchun, 130118, China
2 State Key Laboratory of Tree Genetics and Breeding, School of Forestry, Northeast Forestry University, Harbin, 150040, China
3 Baishishan Forestry Bureau, Jiaohe, 132500, China
4 Southern Swedish Forest Research Centre, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp, SE-230 53, Sweden

* Corresponding Authors: Huanzhen Liu. Email: email; Xiyang Zhao. Email: email

TSP_PHYTON_18321.pdf

  • 1621

    View

  • 1367

    Download

  • 1

    Like

Share Link